____________

06.11.2016.

Rīgas plānošanas reģions piedalās pieredzes vizītē Lietuvā


Lietuva deinstitucionalizācijas projektu valstī uzsāka agrāk nekā Latvija, tāpēc Labklājības ministrijas pārstāvji kopā ar plānošanas reģionu projekta pārstāvjiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz kaimiņvalsti, lai iepazītos ar deinstitucionalizācijas procesu kopumā un apmeklētu bērnu SOS ciematus.Vizītes ietvaros eksperti tikās ar Šauļu pašvaldības pārstāvjiem, lai gūtu ieskatu deinstitucionalizācijas procesā Lietuvā kopumā, kā arī Šauļu pašvaldībā. Tika kopīgi apspriesti Šauļu pašvaldībā īstenotie labās prakses piemēri, kā arī identificētās problēmas un to risinājumi procesa ieviešanas gaitā. Pieredzes apmaiņas ietvaros bija iespēja apmeklēt Dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem, Sociālās aprūpes centru cilvēkiem ar invaliditāti un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas bērniem bez vecāku aprūpes.Otrajā vizītes dienā speciālisti apmeklēja Bērnu SOS ciematu Viļņā. Organizācijas pārstāvji sniedza ieskatu šī sociālā pakalpojuma attīstībā un ikdienas norisē, informēja par plānotajiem grozījumiem Lietuvas normatīvajos aktos, sadarbību ar Lietuvas Labklājības ministriju, kā arī pasākumiem, kas veicina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu nonākšanu audžuģimenēs vai atgriešanos bioloģiskajās ģimenēs. Kopā ar bērnu SOS ciemata pārstāvi Latvijas delegācijai bija iespēja apmeklēt krīzes un konsultāciju centru un ielūkoties sociālā dienesta darbā ar riska ģimenēm, lai novērstu bērnu nonākšanu ārpusģimenes aprūpē. Latvijas pārstāvji tikās ar Varenas pašvaldības un sociālā dienesta darbiniekiem, kā arī devās vizītē uz Alitas pašvaldības Bērnu sociālās aprūpes centru. Šis bērnu aprūpes centrs pašlaik īsteno pāreju no pakalpojumu sniegšanas institūcijā uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem un ēkas pielāgošanu jauniešu mājas un krīzes centra vajadzībām.